Informació preliminar del procés contractual

La present pàgina internet www.mikakus.com és la propietat de PUKMAL ITEMS SL, amb CIF B66897935 i residència fiscal a RAMBLA CATALUNYA 2-4, 08007, BARCELONA (BARCELONA), que s'aplica comercialment amb el marchio MIKAKUS.

PUKMAL ITEMS SL si reserva el dret d'aportar les modificacions que riterrà oportunitats, sense preavviso, totes les Condicions Generals. Aquestes modificacions poden ser efectuades, a través de les seves pàgines d'Internet, mitjançant qualsevol forma admissible en dret, i seran vingudes per tot el temps en què es publicaran al lloc d'Internet i fins i tot quan no s'hagin validat els modificacions successives. No obstant això, PUKMAL ITEMS SL si reserva el dret d'aplicació, en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari de Contrattazione, amb una preferència vers les presents Condicions Generals, quan ho riterrà oportunitat, anunciant els temps i en les formes adequades. La present pàgina internet a través de les seves pàgines d'Internet, mitjançant qualsevol forma admissible en dret, i seran vincolants per tot el temps en què es publicaran al lloc d'Internet i fins i tot quan no pugui modificar la validació d'altres lleis successives. No obstant això, PUKMAL ITEMS SL si reserva el dret d'aplicació, en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari de Contrattazione, amb una preferència vers les presents Condicions Generals, quan ho riterrà oportunitat, anunciant els temps i en les formes adequades. La present pàgina internet a través de les seves pàgines d'Internet, mitjançant qualsevol forma admissible en dret, i seran vincolants per tot el temps en què es publicaran al lloc d'Internet i fins i tot quan no pugui modificar la validació d'altres. lleis successives. No obstant això, PUKMAL ITEMS SL si reserva el dret d'aplicació, en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari de Contrattazione, amb una preferència vers les presents Condicions Generals, quan ho riterrà oportunitat, anunciant els temps i en les formes adequades. La present pàgina internet en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internet en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internet Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internet en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internet Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internet en determinades circumstàncies, Condizioni Particolari di Contrattazione, amb una preferència verso le present Condizioni Generali, quan lo riterrà oportuno, anunciandole nei tempi e nelle forme appropriate. La present pàgina internetwww.mikakus.com és la propietat de PUKMAL ITEMS SL, amb CIF B66897935 i adreça fiscal a RAMBLA CATALUNYA 2-4, 08007, BARCELONA (BARCELONA), que agisce comercialment amb la marca MIKAKUS.

L'objecte de la pàgina d'Internet és la venda de calçat esportiu (sabatilles).

La durata del contracte vincolata alla consegna del producte, fet salvo il diritto di recesso.

A més, serà possible inscriure's al butlletí per rebre les ofertes dels seus productes sumats o informació general que pot ser d'interès del client.

Come usuari o client declara expressament el coneixement, comprene i accepta les condicions d'ús i les condicions generals de contractació. A més, declara ser major d'edat i tenir la capacitat giuridica i l'acció necessària per a l'accesso als llocs d'Internet de PUKMAL ITEMS SL i al contracte per mezzo dels mateixos.

La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució de contenciós en línia, disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per comprar i els nostres productes, podeu consultar la secció relativa de la nostra botiga en línia.

Una volta finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible che, durant el procés d'acquisto, l'usuari indichi un adreça postal electrònica vàlida. Qualora entro 24 ore dalla finalizzazione dell'ordine non dovesse rebre la confirmació, el preghiamo de posar-se en contacte amb PUKMAL ITEMS SL trucant al número de telèfon dell'assistenza clienti 646569505, o per correu electrònic all'indirizzo hey@mikakus.com.

Tots els continguts de la pàgina d'Internet són en espanyol, anglès i japonès.

Il client, una volta rebut il producte all'indirizzo di consegna fornitore, rebrà una factura o una copia dell'ordine.

Oferta i vigència

En el cas dels productes a l'oferta, apareixerà sempre indicat, juntament amb totes les característiques principals, el preu de l'oferta i la validità de la mateixa.

En conformitat amb la normativa vigent, PUKMAL ITEMS SL ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i els seus preus. Tanmateix, PUKMAL ITEMS SL es reserva el dret de ritirar, sostituir o canviar els productes oferts a través de la seva pàgina d'Internet mitjançant la senzilla modificació del contingut de la mateixa. Per tant, i els productes oferts en cada moment a través de la pàgina d'Internet seran governats per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada circumstància. A més, l'empresa avrà la facoltà di bloccare, sense preavviso i en qualsevol moment, l'oferta d'accessoris als productes summenzionati.

Característiques principals dels productes

Els productes que s'ofereixen a l'interior de la nostra botiga en línia inclouen una fotografia i les característiques principals dels mateixos: es tracta d'informació ottenuta del mateix fabricant. El color del producto, que es posible observar en la fotografia, no es vincolante: questo viene indicado en las características.

Garanzie

PUKMAL ITEMS SL respon a qualsevol manca de conformitat de tots i productes oferts a l'interior de la pàgina d'Internet per un arc de temps dels dos anys a partir de les dades de lliurament. PUKMAL ITEMS SL ofereix un servei post-venda, durant l'arc del temps indicat. El client pot posar-se en contacte amb el sedi de PUKMAL ITEMS SL, al servei post-vendita, mitjançant posta electrònica a l'adreça hey@mikakus.com, als punts d'estabilitat del mateix proveïdor. En cas de duplicat, podeu rivolgersi telefònicament al nombre de l'assistència clienti 646568505, o per correu electrònic all'indirizzo hey@mikakus.com.

Prezzi

Controla el preu de l'enviament i els tempi de lliurament del teu país del següent

Modalitat de pagament i evasió de l'ordre

El client pot pagar l'import del seu ordre optat per una de les següents modalitats. Durant el procés d'adquisició, dovrà indicar la seva opció: 

- Carta de crèdit VISA o MASTERCARD 

Totes les operacions que comporten la transmissió de dades personals o bancaris s'efectuen en condicions de seguretat, utilitzant un servidor basat en tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tutte le informacions que ci s'emeten viatjant in rete in maniera cifrata. 

A més, i dati sobre la seva carta de crèdit s'han inserit directament a la pàgina de la banca, al TPV (Terminale del Punto Vendita della Banca), i no he inserit ni registrat al servidor de PUKMAL ITEMS SL.

Efectuant el pagament amb la carta VISA o MASTERCARD, us mostraran sempre richiesti i els següents dati: el número de la carta, les dades de caducitat i un codi de convalida que correspongui a les últimes cifres del nombre estampat en curs en la part posterior de la seva carta VISA o MASTERCARD, oferint, en tal manera, majori garanzies sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta modalitat de pagament es valida únicament a la pàgina d'Internet.

Qualora l'import d'un acquisto fosse stato caricato in manera fraudolenta o indebita utilitzant il numero di una carta per il pagament, il seu titolare potrà requerire l'annullamento immediato dell'addebito. En aquest cas, la nota corresponent a l'adhesió i l'acreditació dels conti del proveïdor i del titular verranno realitzat el més breu temps possible.

No obstant això, quan l'acquisto fos estat efectiu realitzat dal titolare de la carta i l'esigenza de la restituzione no resulte result dell'exercice del diritto di recesso o di resolution i, per tant, fos estat requerit indebitament l'annullamento del corresponent addebito, il responsable serà obligat, no enfrontar-se a PUKMAL ITEMS SL, al risc de danys produïts com a conseqüència de l'annullament.

- PayPal

Consent per enviar pagaments a Internet de manera còmoda i segura. La xarxa de Paypal si basa sobre l'infrastruttura financera existent de conti bancaris i cartes de crèdit per a la creació d'una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei pensat en particular per colors que no són satisfets dels mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació sobre PayPal: http://www.paypal.com

La disponibilità dei prodotti offerti da PUKMAL ITEMS SL può variare in funzione della domanda dei clienti. Sebbene PUKMAL ITEMS SL provveda periodicamente all'aggiornamento dello stock, il prodotto richiesto dal cliente potrebbe essere esaurito in un determinato momento. In caso di mancata evasione dell'ordine per indisponibilità, PUKMAL ITEMS SL, nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di questa situazione, lo comunicherà al cliente, attraverso un messaggio di posta elettronica. Il periodo in cui potrà essere effettuata questa comunicazione non supererà in nessun caso il termine massimo di 30 giorni. PUKMAL ITEMS SL potrà fornire al cliente una doppia opzione: offrirgli, senza l'applicazione di alcun sovrapprezzo, un prodotto dalle caratteristiche simili o di qualità superiore, o, salvo in presenza di motivazioni giustificate e dimostrabili da parte di PUKMAL ITEMS SL, nell'arco dello stesso periodo di tempo accreditare al cliente le somme pagate per l'ordine annullato.

- Apple Pay, Google Pay.

Diritto di recesso, reso i reclamo

Diritto di recesso

L'acquirente tindrà a disposició un arc de temps mínim de quatre dies de calendari per efectuar el recesso, a partir del dia en què el client rebrà el producte, sense l'aplicació de cap sanció i sense dover indicar les motivacions.

L'exercici del dret de recesso dovrà ser efectuat mitjançant una notificació a través de la comunicació telefònica al número 646568505, per correu electrònic all'indirizzo hey@mikakus.com, enviant una comunicació escrita al nostre adreça postal RAMBLA CATALUNYA 2-4, 08007, BARCELONA (BARCELONA), o utilitzant el formulari de recesso.

Ai senso di quanto disposto dall'articolo 103 della Legge 3/2014, del 27 de març, mitjançant la qual es modifica el testo consolidat della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti, la fornitura dei serveis o beni confezionati in conformità alle specifiche del consumatore o chiaramente personalizzati o che, per la loro natura, no possono essere restituiti o pot deteriorarsi o scadere in tempi rapidi, sono esenti dal diritto di recesso.

El reso

El client tornarà a reemplaçar o lliurar directament el producte a PUKMAL ITEMS SL, a l'adreça RAMBLA CATALUNYA 2-4, 08007, BARCELONA (BARCELONA), sense cap mena d'independència, i en cada cas en un arc de temps màxim de quatre dies del calendari a partir de les dades en el qual s'ha formalitzat el dret de recesso dal contracte.El termini serà considerat respectat la qualitat del client efectuarà el reso del producte prima de la finalització del pagament.

Il client farà càrrec dels costos per la restituzione del producte.

Restitució del producte difettoso:

En cas que el producte no sigui bé estat i la causa imputable a aquest no sigui conseqüència d'una acció del client, aquests s'hauran de dret a la restituzione del producte difettoso, informant PUKMAL ITEMS SL del motiu de la reposició a través de qualsevol mitjà il·lustrat en el present. condicions de contracttazione, i sense cap cost per al client. Les restitucions efectuades per la raó del difetto o el cattivo estat del producte no seran considerades com un dret de recesso. 

PUKMAL ITEMS SL s'ocupa de sostenir el cost del reso i sostituir el producte amb un nou en conformitat amb totes les condicions acceptades al moment de la venda. 

Qualora il client desitja presentar un reclamo, pot dirigir-se a la sede de PUKMAL ITEMS SL sita all'indirizzo RAMBLA CATALUNYA 2-4, 08007, BARCELONA (BARCELONA), o enviando un e-mail all'indirizzo di posta elettronica hey@mikakus. com

Jurisdicció  

PUKMAL ITEMS SL si reserva la facoltà de presentar les accions civils o penals que riterrà oportunes per l'ús de l'índex del seu lloc d'Internet i dels seus continguts, o per la manca de respecte a les condicions presents.

La relació tra l'usuari i el proveïdor del servei serà governat per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Qualora dovesse sorgere qualsevol controvèrsia, els partits poden sotmetre's als seus conflictes a un arbitrato o rivolgersi alla giurisdizione ordinaria, respectant la relativa norma sobre la giurisdizione i la competència. PUKMAL ITEMS SL té el seu domicili a BARCELLONA, Espanya.